Rodzaje zabezpieczeń inwestycji

Niezależnie od rodzaju inwestycji zawsze najważniejsze są 2 kwestie – stopa zwrotu oraz zabezpieczenia. W naszych inwestycjach kwestia zabezpieczeń jest sprawą indywidualną, którą ustalamy każdorazowo z inwestorami. Jednak poniżej prezentujemy listę najpopularniejszych z nich.

Art. 777 KPC

Czyli oświadczenie zawarte w akcie notarialnym, w którym druga strona (dłużnik, kupujący, pożyczkobiorca) poddaje się egzekucji i przyjmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej lub wydania rzeczy indywidualnie oznaczonej po upłynięciu wskazanego terminu.

Akt notarialny zawierający właściwie sformułowane poddanie się egzekucji z „trzech siódemek” i nadaną przez sąd klauzulę wykonalności, jest dla sprzedającego dokumentem niemal równym wyrokowi sądu w sprawie o zapłatę należności.

Dzięki temu sprzedający bez konieczności prowadzenia procesu sądowego może dochodzić zapłaty z pomocą komornika, który przeprowadzi egzekucję z całego majątku zobowiązanego.

Weksel

Stanowi rodzaj papieru wartościowego, w którym jedna ze stron zobowiązuje się bezwarunkowo do spłacenia określonej sumy wekslowej we wskazanym terminie stronie przeciwnej. Określenie bezwarunkowe oznacza, że sam dokument weksla nie jest związany jakimikolwiek innymi czynnościami prawnymi – np. umową.

Poręczenie zarządu

Warta rozważenia opcja w przypadku spółek, które nie mają majątku własnego lub mają go tylko w ograniczonym zakresie. Gdy jeden lub więcej członków zarządu poręcza za spółkę swoim własnym majątkiem, to możemy dochodzić swoich praw również po ogłoszeniu upadłości spółki właśnie z majątku poręczycieli.

Bez takiego poręczenia spółka odpowiada tylko do wysokości wkładu własnego, który w znacznej większości przypadków wynosi wymagane minimum czyli 5 000 zł.

Hipoteka

Jeśli firma z którą chcemy współpracować posiada nieruchomości w majątku własnym, to inwestorzy mogą skorzystać z zabezpieczenia jakim jest hipoteka. Ważne że hipoteka „podąża za nieruchomością”, czyli zabezpiecza wierzyciela, nawet po zmianie właściciela nieruchomości.

W przypadku braku porozumienia między dłużnikiem a wierzycielem, można się zgłosić do komornika, który doprowadzi do przymusowej sprzedaży nieruchomości celem spłaty długu.

Zakup na siebie

W przypadku pożyczki kapitału pod tzw. „flipa” (kup mieszkanie tanio, zrób remont i sprzedaj z zyskiem) inwestor może pożyczyć gotówkę komuś, kto przeprowadzi cały proces. Może też kupić mieszkanie na siebie i podpisać z „fliperem” umowę określającą jego wynagrodzenie.

Udziały

Najczęściej stosowane przy start-upach, w których inwestor po wpłacie kapitału staje się jednocześnie udziałowcem. Jednak poza własnością swojej części udziałów, inwestor może pożyczyć kolejne transze kapitału pod zastaw udziałów pozostałych wspólników – jeśli nie spłacą pożyczki w danym terminie, ich udziały przechodzą na inwestora.

Inne

Powyżej przedstawiamy najbardziej skuteczne i najczęściej stosowane formy zabezpieczenia. Jednak możliwości jest więcej i są one zawsze ustalane indywidualnie. Nadrzędnym celem jest zawsze pełne zabezpieczenie inwestora i dlatego polecamy korzystać z więcej niż tylko jednej formy zabezpieczenia.